Kontakt kommunen

… hvis du vil underrette om bekymring for et barn – det er typisk socialforvaltningen, der tager sig af underretninger.

Kontakt ankestyrelsen på 61 89 75 50 (9-15)

… hvis du vil vide mere om kampagnen eller har generelle spørgsmål om underretning.

Kontakt ankestyrelsen via ast.dk

… hvis du efter at have underrettet kommunen fortsat vurderer, at der ikke gøres tilstrækkeligt for barnet.

Del din bekymring med kommunenUnderret kommunen

Når du som fagperson bliver bekymret for et barn eller en familie, er det udtryk for omsorg og høj faglighed. Nedenunder ser du forløbet fra underretningen modtages, til der eventuelt iværksættes konkret hjælp for det enkelte barn. Børn er forskellige, og livet leves forskelligt, så betragt det alene som en rettesnor. Hver enkel underretning behandles individuelt og med udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie.

Hvornår?

Som fagperson med børnekontakt skal du underrette, hvis du bliver bekymret for et barn – uanset om din bekymring er baseret på fakta eller fornemmelser.

Hvordan?

Der er ingen formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud. Men jo mere konkret du er, jo bedre bliver udgangspunktet for at sikre barnets fremtidige situation.

Hvad sker der?

Kommunen skal senest 24 timer efter modtagelsen vurdere, om der er grundlag for at handle akut. Som fagperson bliver du nu automatisk af kommunen informeret om, hvorvidt der bliver iværksat en undersøgelse eller en anden foranstaltning.

Underretning – trin for trin

En guide til fagpersoner med børnekontakt på institutioner og skoler.

Observér barnet nøje

Hold øje med barnet og notér gerne, hvad du ser, og hvad du er bekymret for. Det gælder både i forhold til barnet og forældrene. Hvis barnet fx reagerer voldsomt over for de andre børn, så notér gerne, hvordan og hvornår. Eller hvis mor fx lugter af alkohol, så notér hvornår, hun mødte påvirket op.

Underret kommunen

Tal med din leder eller kollegaer om dine observationer. Er der grundlag for bekymring, skal du som fagperson med børnekontakt underrette kommunen.

Involvér forældrene i din bekymring

Inddrag forældrene, så snart (og hvis) det giver mening. Du behøver ikke at have sikre beviser som fagperson – én bekymring kan være nok til at etablere et møde.

I forbindelse med kampagnen, er der udviklet en forældre-flyer, der forklarer, hvad en underretning er. Flyeren kan være med til at skabe god dialog og øget forældretryghed ved den første forældresamtale. Hent den her.

Tilbagemelding fra kommunen

Som fagperson med børnekontakt bliver du nu af kommunen informeret om, hvorvidt din underretning fører til en indsats. Du vil således blive orienteret om, hvorvidt der bliver iværksat en undersøgelse eller en anden foranstaltning.

Vær fortsat opmærksom

Observér fortsat barnet, selvom kommunen allerede er underrettet. Hvis situationen ikke forbedres, så underret igen. Kommunen er afhængig af, at du som fagperson omkring barnet fortæller, hvordan det går. Reagerer kommunen ikke, eller vurderer du, at den igangsatte foranstaltning ikke er tilstrækkelig, så har du mulighed for at rette henvendelse til Ankestyrelsen, som så vurderer, om kommunen gør det nødvendige.

Vold? Kontakt politiet straks

Ved tegn på vold og andre strafbare forhold kontakt politiet, og hold forældrene udenfor. Bliver forældrene orienteret, kan det sløre efterforskningen og bringe børnene i fare for overgreb.